logolabel

Diëtistenpraktijk/coaching

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOOD FOOD ADVICE v.o.f. (hierna: GFA) Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: – Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist;- Voedingskundige: in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd voedingskundige;- Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie GFA diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie GFA een overeenkomst aangaat;- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen GFA en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en / of aanvulling daarop;- Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist / voedingskundige voor of ten behoeve van een cliënt verricht;- Cliënt: degene aan wie door de diëtist / voedingskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;- Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen;- Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist / voedingskundige wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Voedingskundige, Opdrachtgever, Overeenkomst, Diensten, Cliënt, Arts en Praktijkadres. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen GFA en opdrachtgever / cliënt.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Artikel 3. De overeenkomst3.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen GFA en de opdrachtgever.3.2. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Artikel 4. Non-acceptatie GFA heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van GFA niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie. Artikel 5. Praktijkadres
De diëtist / voedingskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld. Artikel 6. Privacy
6.1 GFA respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt GFA geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. 6.2 Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist / voedingskundige de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Artikel 7. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de diëtist / voedingskundige hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Artikel 8. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist / voedingskundige de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Artikel 9. DeclaratiesIn vervolg op het bepaalde in artikel 8, zal GFA in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Artikel 10. Betaling
10.1. GFA verstrekt, tenzij anders is overeengekomen, de opdrachtgever voor ieder consult een factuur. De opdrachtgever dient de factuur binnen de op de betreffende factuur vermelde datum aan GFA te betalen.10.2. Indien GFA en de opdrachtgever, in afwijking van het eerste lid van dit artikel, overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op het op de factuur aangegeven rekeningnummer. 10.3. Alle door GFA in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Compensatie door de opdrachtgever met bestaande of vermeende vorderingen op GFA uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens GFA op te schorten.10.4 Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van GFA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag in elk geval vermeerderd met € 20,00 administratiekosten.
10.5 Indien de opdrachtgever jegens GFA in verzuim is, is hij vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Tevens is de opdrachtgever verplicht GFA de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan administratiekosten, de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Euro 100.
10.6. Indien GFA, nadat de opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de opdrachtgever richt, doet dit niet af aan de eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 11. Verschuldigheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan GFA verschuldigd is, de boeken en de administratie van GFA bepalend. Artikel 12. Zekerheid
Indien op enig moment bij GFA gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft GFA het recht alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die GFA, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van GFA.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding
13.1. Indien de opdrachtgever / cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is GFA gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de cliënt, zullen alle overeenkomsten met de patiënt van rechtswege zijn ontbonden.
13.3. Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van GFA op grond van de wet en de overeenkomst.
13.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 13.1 en 13.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van GFA op de cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van GFA op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is GFA gerechtigd de dienstverlening te staken. Artikel 14. OpzeggingGFA kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist/voedingskundige niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist/voedingskundige stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen. Artikel 15. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist / voedingskundige is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist / voedingskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist / voedingskundige. Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam. Versie oktober 2007-II

Comments are closed.